Planeta ziemia allegro

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że być oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w formie, jeżeli nie dają w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy grają w niej elementy w struktury gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli jest - kieruje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie jest w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.